Regulament Tombola

Regulament tombola

 

Perioada de desfasurare a campaniei publicitare numita si “TOMBOLA”este 15 Martie – 15 Iunie 2019

SECTIUNEA 1.

ORGANIZATOR
1.1.Organizatorul campaniei “PREGATESTE-TI BRONZUL DE VACANTA LA HOUSE OF BEAUTY” numita si “TOMBOLA” este:
SC SOLAR TOP MSM S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Strada Calea Floresti, Nr. 4, Ap. 37, inregistrata la O.R.C. sub nr. J12/3845/2017, C.I.F. 37781709, cont bancar deschis la BT, sucursala Cluj, legal reprezentata de Maria Marian – Administrator, in calitate de si denumita generic, in cele ce urmeazaOrganizator”/”HOUSE OF BEAUTY”
1.2 Aria de desfasurare a TOMBOLEI: CLUJ-NAPOCA si FLORESTI, jud. Cluj.
1.3.Tombola se va desfasura de catre Organizator in incinta locatiilor House of Beauty – Strada Eroilor, Nr. 21, Floresti, jud. Cluj si House of Beauty – Strada Fabricii Nr. 3, Cluj-Napoca si va fi promovata pe toate canalele alese de organizator.

Regulamentul Oficial al TOMBOLEI PREGATESTE-TI BRONZUL DE VACANTA LA HOUSE OF BEAUTY (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) inseamna toate si oricare dintre regulile TOMBOLEI, prezente si/sau cele care se vor adopta pe parcursul desfasurarii TOMBOLEI, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii TOMBOLEI.

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania, inclusiv cea referitoare la GDPR, in mod gratuit, pe paginile de Facebook https://www.facebook.com/SalonBronzareHB și https://www.facebook.com/SalonFlorestiHB dar si pe site-ul oficial www.houseofbeauty.ro incepand cu data de 15 Martie 2019.

Decizia de derulare a TOMBOLEI conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii.
Participarea la aceasta TOMBOLA implica acordul expres exprimat, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de internet a Oranizatorului, respectiv pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/SalonBronzareHB și https://www.facebook.com/SalonFlorestiHB.
Regulamentul este redactat in temeiul si in respectul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, republicata si actualizata, privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 2.
PERIOADA DE DESFASURARE TOMBOLA
Tombola PREGATESTE-TI BRONZUL DE VACANTA LA HOUSE OF BEAUTY se va desfasura in perioada: 15.03.2019 -15.06.2019 in cadrul saloanelor House of Beauty mai sus mentionate astfel:
– la achizitionarea de catre un client a oricarui tip de abonament la solar in cadrul saloanelor House of Beauty acesta va primi un tichet unic de tombola pe care il poate completa si pune in urna, acesta reprezentand o sansa de castig la extragerea finala.

SECTIUNEA 3.
CONDITII DE PARTICIPARE LA TOMBOLA, DESCALIFICAREA
Participarea la tombola atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre participanti a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
La această tombola poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini – rezidenti aflati in mod legal in Romania), indiferent de naţionalitate, sex, rasă, religie, origine etnică, avere, opinie, apartentenţă politică, origine socială etc, în cazul in care întrunesc cumulativ următoarele condiţii/criterii de eligibilitate:

a) au implinit varsta de 18 ani la data de 15.03.2013,

b) sunt posesori ai unei carti de identitate valide si valabile, sau ai unui document oficial, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea, care vor trebui prezentate in original/copie conforma cu originalul, respectand criteriile GDPR in vigoare;

c) accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil si isi exprima in mod explicit consimtamantul ca numele si prenumele, furnizate cu ocazia sau in legatura cu aceasta tombola sa poata fi facute publice in scop publicitar si utilizate in legatura cu tombola conform prezentului Regulament, fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial (sume de bani si/sau orice alta contraprestatie, indiferent de natura);

d) nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului;

e) nu sunt rude sau afini ale persoanelor mentionate la lit. d) de mai sus, pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala. Orice situație contrara dispozițiilor prezentului articol va fi comunicata de îndată de participanti Organizatorilor, care vor decide, la libera lor apreciere, asupra fiecărui element de incompatibilitate in parte;

f) la data de 15.03.2019, nu sunt implicati, in nicio calitate, in niciun raport sau act juridic, scris sau verbal care i-ar putea împiedica sa participe la tombola sau care si-ar putea produce efectele ulterior in perioada desfășurării Campaniei. Participantii isi asuma obligatia de a informa de indata, fara intarziere Organizatorul despre existenta oricăror asemenea raporturi si/sau acte juridice care își produc efectele sau urmează sa își producă efectele lor data sau ulterior datei de 15.03.2019. Într-o asemenea situație, Organizatorul își rezerva dreptul, la libera sa apreciere, de a refuza participarea la tombola a oricărui participant sau de a-l descalifica, in cazul in care considera ca un asemenea raport si/sau fapt juridic si/sau act juridic îl poate împiedica pe participant sa participe la tombola;

g) dacă vor fi desemnati ca si castigatori, isi asuma obligatia de a accepta premiul oferit de Organizator in forma in care acesta a fost prezentat in campanie, de asemenea castigatorul are dreptul de a ceda premiul catre o alta persoana alea de ea in maxim 15 zile dupa extragere.

h) prin inscrierea in tombola nu se accede instantaneu la calitatea de castigator;

i) are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);

Persoana desemnata castigatoare, pentru a intra in posesia premiului:
1) va trebui sa isi exprime in mod expres consimtamantul cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, completand anterior intrarii in posesie a premiului o declaratie de consimtamant pusa la dispozitie de catre Organizator.
2) ia la cunostinta si isi va exprima in mod expres consimtamantul, continut in declaratia de mai sus ca prestatia sa cu ocazia desemnarii lor si/sau a acordarii premiilor va putea fi inregistrata de Organizator pe suport audio, suport audiovizual si/sau pe orice alt tip de suport (ex. suport foto etc.), materialele astfel obtinute urmand sa fie folosite de Organizator in scop publicitar, in principal, in scopul promovarii Campaniei. Astfel, o data cu participarea la Campanie, in situatia castigarii premiului tombolei, persoana desemnata castigatoare, in conditiile mai sus expuse isi va expima in mod expres optiunea si in caz afirmativ consimtamantul scris referitor la faptul ca: (i) numele si prenumele, (ii) localitatea in care domiciliaza, (iii) imaginea si/sau vocea; (iv) prestatiile sa cu ocazia desemnarii si/sau a acordarii premiilor sa poata fi facute publice si folosite de Organizator conform necesitatilor proprii de promovare, fara niciun fel de plata sau alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului.
3) Ia la cunostinta ca, Organizatorul decide ca, in scopul extragerii premiului reglementat la Sectiunea % va organiza un eveniment public, unde poate invita clienti, parteneri si colaboratori.
Participantii la aceasta TOMBOLA au drepturile prevazute de dispozitiile legale in vigoare, in special Regulamentul UE 2016/679 – GDPR, prezentate in Sectiunea 13 de mai jos. Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, pe adresa Organzatorului, asa dupa aceasta este mentionata la inceputul prezentului Regulament.
Criteriile de eligibilitate pot fi modificate si/sau revizuite in orice moment de către Organizatori, la libera lor alegere.
Prin participarea la tombola, participantii confirma in mod expres (ca):
(i) au citit, au inteles Regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia, în vigoare în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, în termenii şi condiţiile Regulamentului;
(ii) au obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament si
(iii) au inteles si sunt de acord ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, participarea lor la tombola sa fie exclusa.
Organizatorul nu este raspunzator pentru felul si/sau modalitatea in care participantii transmit si/sau completeaza datele personale (nume, prenume, telefon) in comunicarile efectuate de catre acestia.
Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru orice fapt care determină imposibilitatea participării la tombola a participantilor, ca urmare a unor eventuale disfuncţionalităţi, restricţii de orice natură.
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea tombolei si modul in care este acordat premiul vor fi facute la adresa Organizatorului, pana la sfarsitul tombolei. Organizatorul va raspunde reclamatiilor/contestatiilor in 10 zile calendaristice.
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
În caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului, Organizatorul îşi rezervă dreptul de descalifica participantul respectiv şi de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute si inlaturarea consecintelor astfel produse, inclusiv in ceea ce priveste prejudiciul de imagine astfel produs Organizatorului.
Persoanele care participa la tombola asumandu-si o identitate falsa sunt descalificate automat.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din tombola sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de identificare si/sau de contact si/sau s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Campaniei prin modalitati frauduloase si/sau nu respecta prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 4.
MECANISMUL DE TOMBOLA
In cadrul saloanelor House of Beauty – Strada Eroilor, Nr. 21, Floresti, jud. Cluj si House of Beauty – Strada Fabricii Nr. 3, Cluj-Napoca la achizitia de catre orice client a oricarui tip de Abonament la Solar acesta va putea solicita de la receptie un tichet de tombola pe care il poate completa si depune in urna de extragere sigilata.

Fiecare tichet de tombola trebuie completat cu: NUME, PRENUME, NUMAR DE TELEFON atat pe tichetul ce vine depus in urna cat si pe tichetul ce ramane in cotorul cu tichete pentru validare. Important: Numele si Prenumele care apare pe tichet trebuie sa fie Numele si Prenumele pe care abonamentul a fost achizitionat.

Tipuri de Abonamentele la Solar: Abonament 30 minute, Abonament 60 minute, Abonament 90 minute, Abonament 120 minute.

De la inchieierea tombolei in data de 15.06.2019 Organizatorul isi asuma ca in maxim 5 zile sa organizeze evenimentul public prin care se efectueaza extragerea castigatorului.
In cadrul evenimentului cele 2 urne din saloanele House of Beauty – Strada Eroilor, Nr. 21, Floresti, jud. Cluj si House of Beauty – Strada Fabricii Nr. 3, Cluj-Napoca vor fi desigilate si tichetele vor fi puse la un loc urmand ca acestea sa fie amestecate iar un participant ales aleator la eveniment va extrage tichetul castigator.

Dupa extragerea tichetului validarea premiului se face prin indeplinirea celor 2 puncte de mai jos:

  1. Identificarea in cotoarele de tichete ramase la Organizator de-a lungul campaniei a tichetului extras, conform seriei unice.
  2. Identificarea in softul de eliberare a abonamentelor din cadrul saloanelor a abonamentului/abonamentelor achizitionate de castigator.

Dupa validarea celor 2 puncte persoana extrasa se considera castigatoare a tombolei.
In cazul in care cele 2 puncte nu pot fi validate atunci se va reface extragerea.
Castigatorul va intra in posesia efectiva a premiului dupa indeplinirea tuturor formalitatilor legale si aferente prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5.
PREMIUL TOMBOLEI. VALOAREA ACESTORA SI CE CONTINE PREMIUL
Premiul oferit in cadrul tombolei “PREGATESTE-TI BRONZUL DE VACANTA LA HOUSE OF BEAUTY” consta intr-o vacanta pentru 2 persoane, 7 Nopti, in Egipt, hotel DESERT ROSE RESORT, regim All Inclusive. (transport cu avionul din Cluj-Napoca, cazare + regim all inclusive).

Valoarea totala a excursiei este de 1500 euro. Suma mentionata mai sus include taxele si impozitele aferente ce vor fi retinute la sursa conform legislatiei in vigoare.

Mentionam ca la momentul lansarii tombolei premiul a fost deja achizitionat de catre Organizator prin agentia de turism Ztour(https://www.ztour-travel.ro/), pe pagina oficiala a saloanelor fiind publicat voucherul de vacanta emis de agentia de turism.
Vacanta ofertia ca premiul la tombola include urmatoarele:

  1. Vacanta 7 Nopti, 2 persoane in perioada 15.09.2019 – 22.09.2019.(perioada vacantei nu poate fi modificata).
  2. Regim All Inclusive la hotel DESER ROSE RESORT 5*(cinci stele) – https://www.desertrose.com/en/, Hurghada, Egipt.
  3. Tip camera – Camera dubla standard.
  4. Avion charter  Cluj-Napoca – Hurghada, Hurghada – Cluj-Napoca
  5. Transfer Aeroport –Hotel – Aeroport.

*Desert Rose Hotel a fost deschis in anul 2001 si se intinde pe o suprafata de 300.000 mp, pe malul Marii Rosii. Ultima renovarea a avut loc in sezonul de iarna 2018-2019
**Hotelul este amplasat la 10 km fata de Aeroportul din Hurghada si 15 km fata de centrul orasului.

SECTIUNEA 6.
ACORDAREA PREMIULUI SI OBLIGATIILE PARTILOR. ANULAREA PREMIULUI
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului prin e-mail la progamarihob@gmail.com sau pe una din paginile de FB o copie/poza a actului de identitate.

Validarea castigatorilor se face prin confirmarea datelor personale.

Castigatorul va contacta un reprezentant al Organizatorului intr-un termen de 7 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc).

Castigatorul va stabili la libera alegere care este persoana alaturi de care merge in vacanta.
Intrarea in posesia premiului se va face prin completarea documentelor necesare pentru vacanta in cadrul agentiei Ztour. Important: cele doua persoane care merg in vacanta au obligatia de a avea carte de identitate valida si pasaport valid.

In cazul in care castigatorul doreste sa cedeze premiul altei persoane, la libera alegere, acesta va face o declaratie scrisa, sub nume si semnatura prin care precizeaza acest lucru Organizatorului.

Intrarea in posesia premiilor se va face numai cu respectarea acestui Regulament.

SECTIUNEA 7.
TAXE SI IMPOZITE
Impozitul pentru premii va fi calculat, retinut si virat de catre Organizator, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

SECTIUNEA 8.
DREPTUL LA CONTESTATIE
Participantii inregistrati la concursul “MAREA RENOVARE” pot exercita un drept la contestatie referitor la desemnarea castigatorilor, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestora, prin inregistrarea contestatiei la adresa de mail programarihob@gmail.com

După ce își vor exprima consimtamantul si vor lăsa datele de identificare si contact, persoanele nemultumite își vor prezenta si sustine, cu dovezi aferente, punctual contestația.

Contestatia depusa in teremenul de mai sus va fi judecata de Organizator in termen de 72 de ore de la inregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind trimis prin mail contestatorului si afisat pe pagina de facebook a Organizatorului.
In cazul admiterii contestatiei se invalideaza castigatorul si extragerea se poate relua. In cazul respingerii contestatiei situatia tombolei si a castigatorului ramane neschimbata.
In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a contestatiei, acesta are posibilitatea de a se adresa instantelor judecatoresti competente, respectiv cele din Cluj-Napoca.
Nu vor fi luate în considerare contestațiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii triviale şi/sau calomnioase, ori nu au ca obiect Campania.

SECTIUNEA 9.
OBSERVATII
Participantii la tombola, se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de TOMBOLA premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorii TOMBOLEI nu sunt raspunzatori pentru plata altor cheltuieli legate de premiul câstigat, altele decat cele deja achitate la achitatea vacantei.
Prezentul regulament de participare la tombola, este disponibil gratuit oricarui solicitant la in cadrul celor doua saloane House of Beauty mai sus mentionate.

SECTIUNEA 10.
RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR, PLATFORMEI RADIO IMPULS. LIMITAREA RASPUNDERII.
Imposibilitatea castigatorului, din orice motive, de a beneficia de premiului din cadrul acestei tombole pana la termenele mentionate in prezentul Regulament exonereaza Organizatorul de orice raspundere.
Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta desemnarii castigatorilor premiilor, precum si faptul ca Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta Regulamentului Campaniei.

SECTIUNEA 11.
DECIZIILE ORGANIZATORULUI
Organizatorul are dreptul, fara nicio limitare, la libera sa apreciere, ca pe intreaga perioada de desfășurare a tombolei sa refuze orice înscriere a unui participant sau sa descalifice oricare participant care nu îndeplinește unul sau mai multe din Criteriile de eligibilitate sau care a încălcat oricare din dispozițiile cu privire la inscrierea in tombola, sau cele ale acordurilor si/sau angajamentelor semnate de către participant cu Organizatorul.
Fata de cele de mai sus, Organizatorul nu are nicio obligație de a purta vreo corespondenta referitoare la refuzul de înscriere al participantilor sau la descalificarea participanților.
Astfel de decizii al Organizatorului sunt definitive.

SECTIUNEA 12.
CONFIDENȚIALITATE
Participantii înțeleg că orice informații colectate de Organizatori si pentru care acestia si-au exprimat in mod expres consimtamantul pot fi folosite în legătură cu tombola inclusiv, fără a se limita la, reclame, promoții, publicitate, marketing și în orice altă manieră.

SECTIUNEA 13.
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Această informare este aplicabilă tuturor persoanelor care optează pentru inscrierea in tombola.
Singurele date cu caracter personal care vor fi in posesia Organizatorului sunt cele completate de catre participantul la tombola pe tichetul de tombola.Aceste date vor fi folosite de catre Organizator doar in scopul prevazut in prezentul regulament.

SECTIUNEA 14.
SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila in termen de 30 de zile de la aparitia acestora, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Cluj-Napoca.

SECTIUNEA 15.
INTRERUPEREA TOMBOLEI
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de Forta Majora.
Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Parti, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor,din motive independente de voinţa acestora şi a cărui apariţie pune pe acestia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea tombolei sau înmânarea premiului, Organizatorii si vor fi exonerati de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor lor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.
Dacă Organizatorul invocă forţa majoră sunt obligaţi să comunice participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

Data: 15.03.2019

Organizator: SC SOLAR TOP MSM SRL